تاریخچه شرکت

بیمه امید

(( شرکت بيمه اميد ))   با ماهیت سـهامي خـاص مـي باشـد و عمـده سـهامداران حقـوقي شـركت در حـال حاضـر عبارتنـد از : بيمـه آسيا، البرز و دانا که به عنوان اولين شـركت بيمـه در چـارچوب مقـررات تأسـيس و فعاليـت مؤسسـات بيمـه در منـاطق آزاد موضـوع تصـويب نامـه شــماره  24117/ت522117  مــورخ  08/06/1379  هيئــت محتــرم وزيــران تحــت شــماره 1565و شناســه ملــي 10861532066 تأســيس و ثبــت گرديده و از همان تاريخ تا كنون با مجوز بيمه مركزي ايران در ارائه كليه رشته هـاي بيمـه اي فعال بـوده اسـت.  شركت بيمه اميد به عنوان يك شركت بيمـه اي نـام آشـنا در كشـور بـا رعايـت اخـلاق حرفـه اي ، دارا بـودن شـبكه فـروش و نماينـدگي هـاي فعال در گستره وسيع مورد استقبال بسـياري از نهادهـاي متعـدد اجرائـي قـرار گرفتـه اسـت و بـا اتكـاء بـه تواناييهـاي علمـي و تجربـي كـادر مديريت توانسته است نظر عمومي را به سوي خود معطـوف دارد. شـركت بيمـه اميـد بـا توجـه بـه اسـتراتژي مشـتري مداری ، بازارهـاي بـالقوه بيمه را شناسايي كرده و با در نظر گرفتن مشتريان، آنهـا را گـروه بنـدي و بيمـه نامـه هـاي متناسـب بـا نيـاز آنهـا را بازاريـابي و طراحـي می نمايـد كه بدين منظور با اتخاذ راهبردهاي مدرن مبتني بر دانش روز در حـال ارائـه مناسـبترين سرويسـها و با رعایت اسـتانداردهاي خـاص صـنعت بيمـه كشور ميباشد. به لحاظ ارائه خدمات به بيمـه گـذاران ، شـبكه گسـترده منسـجم و توانمنـد در كليـه نقـاط در منـاطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي كشـور  دایر نموده است. لـذا شـركت بيمـه اميـد توانسـته اسـت بـا تاسـيس و تجهيـز  10 شـعبه فعال در منـاطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي كشور تأسيس و داراي 150 نماينده فعـال مـي باشـدكه بـراي رسـيدن بـه وضـعيت مطلـوب تـر تعـداد شـعب و نمايندگي ها در حال افزايش است.

اطلاعات شرکت

ردیفنوع مشخصاتتوضیحات
1نام شرکت / موسسهشرکت بیمه امید
2نوع شرکت / موسسهسهامی خاص
3شماره ثبت1565
4شناسه ملی10861532066
5تاریخ ثبت1381/12/06
6محل ثبتجزیره کیش
7کد اقتصادی411146476964
8موضوع فعالیتانجام کلیه خدمات بیمه های بازرگانی
9میزان سرمایه (ثبت شده و پرداخت شده)1.500.000.000.000 ریال
10نشانیجزیره کیش – انتهای بلوار اندیشه – ساختمان شماره NBO 8
11شماره تلفن076-44455873 / 021-88916048
12شماره دورنگار076-44455247

سهامداران