هیئت مدیره

اعضای اصلی هیئت مدیره

آقای عبدالحسين پهلوان

نماینده: شرکت بیمه دانا

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

شماره تلفن خط مستقیم دفتر مدیرعامل : 88919057

آقای بهروز ناظمی

نماینده: شرکت بیمه آسیا

رئيس هيئت مديره

نماینده: شرکت بیمه البرز

نايب رئیس هیئت مدیره