مدیریت های ستادی

مدیران

آقای احمد کریمی

معاون مالی ، منابع انسانی و پشتیبانی

سرپرست مدیریت حسابرسی،بازرسی و شکایات

آقای رمضان نعمتی

معاون فنی

آقای علیرضا منافی

مدیر فناوری اطلاعات

آقای محمدعلی کشاورز

سرپرست مدیریت دفتر حقوقی و امور قراردادها

آقای حامد خدامرادی

مدیر امور مالی

آقای علیرضا صادقی نیا

مدیر بیمه های مسئولیت ، مهندسی و خاص

سرپرست شورای فنی

سرپرست مدیریت ریسک

آقای مهدی عباسی

مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل

سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی

آقای امین کریم

مدیر امور شعب و نمایندگان

آقای علی باقری

مدیر بیمه های درمان و حوادث

خانم مریم کدخدایی

مدیر آمار و اتکایی و امور بین الملل

آقای مجید ارستن

سرپرست بیمه های عمر و سرمایه گذاری

آقای محمد هادی حمیدی

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری