مراکز درمانی

اطلاعات مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه امید
نوع مرکزنام مرکزتلفناستانشهرآدرس
بيمارستانبيمارستان صنعت نفت ماهشهر ممکو -خوزستان بندرماهشهرشهرک بعثت
کلينيك کلينيك تخصصي دندانپزشکي مهر کيش -تهران تهران -
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي زهره 02188921596تهران تهران تهران باالتر از ميدان وليعصر روبروي سينما استقالل خ شهامتي پالک 6
بيمارستانبيمارستان آپادانا 33770093 خوزستاناهواز کمپلو ، خيابان سروش شمالي ، نبش اتوبان قدس
بيمارستانبيمارستان مهر 33339474 خوزستاناهواز فلکه اول کيانپارس ، خيابان کوثر ، جنب سازمان آب
بيمارستانبيمارستان آريا 33378310خوزستاناهواز کيانپارس ، خيابان 17 شرقي ، جنب مخابرات
بيمارستانبيمارستان نور نجات -آذربايجان شرقي تبريز تبريز - خيابان حافظ
بيمارستانبيمارستان بهبود -آذربايجان شرقي تبريز تبريز- خيابان ارتش جنوبي- نرسيده به باغشمال
بيمارستانبيمارستان ايرانيان -هرمزگانکيش-
بيمارستانبيمارستان امير المومنين تبريز-آذربايجان شرقي تبريز-
بيمارستانبيمارستان حکيمان نور تبريز -آذربايجان شرقي تبريز-
دندانپزشکيدکتر محمودرضا بهرامي - هرمزگان کيش-
بيمارستانبيمارستان شهيد محالتي 04134495332 آذربايجان شرقي تبريزخيابان راه آن کوي شهيد محالتي
بيمارستانبيمارستان بين المللي تبريز 04133297466 آذربايجان شرقي تبريزتبريز ابتداي زعفرانيه ميدان افالک نما
بيمارستانبيمارستان شمس 04136583030 آذربايجان شرقي تبريزمابين چهارراه ابرسان و چهارراه عباسي
بيمارستانبيمارستان مهر 04135532791 آذربايجان شرقي تبريزخيابان طالقاني بعد از مصلي نرسيده به چهاراره 17 شهريور
کلينيك دندانپزشکي کسري 06152369046خوزستانبندرماهشهرميدان امام خيابان باهنر روبرو درمانگاه آريا
مطب مهشيد لباف 06152329786 خوزستانبندرماهشهرتقاطع خيابان شريفي و 22 بهمن مجتمع تصوير برداري امام حسن مجتبي ع
بيمارستان بيمارستان امام رضا ع07633333338 هرمزگان بندرعباسبندرعباس خواجه عطا پشت آستانه سيدمظفر
فيزيوتراپيفيزيوتراپي مهر 07632227575 هرمزگان بندرعباسبندرعباس سه راه 17 شهريور روبرو داروخانه دکتر امين زاده
آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر موسوي 07632233243 هرمزگان بندرعباسبندر عباس خيابان سيد جالل تادين اسد آبادي ساختمان پارسيان
مرکز تصوير برداري مرکز تصويربرداري جام جم 07632220331 هرمزگان بندرعباسبندر عباس سه راه 17 شهريور جنب چاپ سپاهان
بيمارستان بيمارستان ام ليال07633341187 هرمزگان بندرعباسبندر عباس خواجه عطا پشت آستانه سيد مظفر
کلينيكکلينيك دندانپزشکي نور 07633620374 هرمزگان بندرعباسبندر عباس قبل از پمپ بنزين عيان ساختمان اورست
کلينيكکلينيك دندانپزشکي ديبا 07633621335 هرمزگان بندرعباس بندر عباس ميدان صادقيه
بيمارستانمرکز علي الحساب هاي پرداختي به بيمارستان ها 02188375331 تهران تهران تهران ميدان فردوسي،خيابان سپهبد قرني ، خيابان شاداب غربي
آزمايشگاهآزمايشگاه دکتر جعفري 07635225460 هرمزگان قشمکوچه آزمايشگاه
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر مشايخي 07635229911 هرمزگان قشمساختمان پزشکان طاهري
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر پرمر07633554824 هرمزگان بندرعباس بلوار پاسداران بعد دانشگاه پيام نور
آزمايشگاهآزمايشگاه دکتر سبحاني 076332227575 هرمزگان قشمبندر عباس خيابان سيد جالل الدين اسد آبادي
مرکز تصوير برداري مرکز ام ار اي دکتر شمسايي -هرمزگان قشمبندر عباس چهاراه مرادي
عينك سازي عينك بيست -هرمزگان قشم-
بيمارستانبيمارستان شفا 04132802244 آذربايجان شرقي تبریزتبريز اول خيابان نيروي هوايي ميدان قونقا
بيمارستانشفا اروميه 04432225588 آذربايجان غربي ارومیهخيابان امام
آزمايشگاه دارالشفاء شوط 04434271440 آذربايجان غربي شوطخيابان وليعصر جنوبي
آزمايشگاه شفاء ماکو 04434226131 آذربايجان غربي ماکوجنب مهمانسراي جهانگردي ساختمان پزشکان شمس
بيمارستان فجر ماکو 04434249273 آذربايجان غربي ماکوجنب اداره برق
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر قهرمان زاده 04434227226 آذربايجان غربي ماکوخيابان امام روبروي اداره ثبت اسناد
مرکز تصوير برداري دکتر شيرپور 04434228080 آذربايجان غربي ماکوجنب مهمانسراي جهانگردي ساختمان پزشکان شمس
آزمايشگاه پاستور04434226146 آذربايجان غربي ماکوميدان امام حسين جنب حوزه علميه
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانش 04434250711 آذربايجان غربي ماکوروبروي بيمارستان فجر ساختمان پزشکان رازي
بيمارستاندکتر صولتي اروميه 04432222525 آذربايجان غربي ارومیه خيابان امام
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر نعمت زاده -آذربايجان غربي شوطخيابان شهيد قندي
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر حسين زاده 04434226931 آذربايجان غربي ماکوروبروي بيمارستان فجر
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر داداش زاده 04434226931 آذربايجان غربي ماکوروبروي بيمارستان فجر
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر اسماعيل پور 04434227766 آذربايجان غربي ماکوسه راهي بانك ملي