بسمه تعالی

AG-1543-000001 :شماره گواهینامه

گواهی آموزشی دوره تخصصی

بدینوسیله گواهی می شود؛

        آقای/خانم علیرضا ناصرزارع با کد ملی 4899820569 دوره آموزشی “بیمه های عمر و اندوخته ساز” جهت اخذ نمایندگی در قالب آیین نامه 96 را در شرکت بیمه سامان به مدت 20 ساعت در تاریخ 22 شهریور 1401 با موفقیت به اتمام رسانده است.

مدیریت توانمندسازی شبکه فروش


شرکت بیمه سامان (سهامی عام) – نشانی: تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزراء)، شماره 123 – تلفن: 8943 – www.si24.ir