بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

براساس قانون مسئوليت مدني ايران كليه افراد جامعه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال زيان و صدمات وارده به ديگران مسئول ميباشند و نسبت به جبران آن بايد اقدام نمايند. موضوع بيمه مسئوليت مدني، تامين و جبران خسارتهايي است كه بر اثر تقصير، خطا و يا فعاليت مخاطره آميز بيمهگذار متوجه ديگران ميشود. در بيمه مسئوليت مدني خسارتهاي مورد پوشش شامل خسارتهاي بدني و خسارتهاي مالي ميباشد. از انواع متداول بيمههاي مسئوليت مدني ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

1ـ بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان
كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارت وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار بوده و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول ميباشند. اين بيمهنامه مسئوليت مدني بيمهگذار را در قبال كاركنان تحت پوشش بيمه قرار ميدهد. تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ايراني و غير ايراني تحت پوشش اين بيمهنامه خواهند بود. به موجب اين بيمهنامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران و همچنين هزينه پزشكي آنان قابل پوشش ميباشد.

2ـ بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث ویژه عمليات ساختماني
گاهي در طول انجام عمليات ساختماني، خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد ميآيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، پيكني، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است. اين خسارت شامل نشست و ريزش ساختمانهاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمانهاي مجاور در اثر ريزش، خسارت وارد به خيابان، پيادهرو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز، خسارت وارد به تاسيسات تحتالارضي از جمله خطوط انتقال آب، گاز، تلفن و همچنين خسارات جاني وارد به عابرين و همسايگان ميباشد. با اخذ اين بيمهنامه مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي بطور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار ميگيرد.

3ـ بيمه مسئوليت مدني حرفهاي پزشكان
موضوع بيمه مسئوليت حرفهاي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از اشتباه، غفلت يا قصور پزشك در انجام خدمات حرفهاي به وقوع پيوسته باشد. بيمهنامه مسئوليت حرفهاي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است.
كليه دعاوي بيماران و يا ذويالحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمهنامه مشمول پوشش بيمهاي ميباشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمهنامه صورت گرفته باشد. با توجه به ارتباط قوانين جاري كشور خصوصاً قانون ديات ميبايست در رسيدگي به دعاوي حقوقي عليه پزشكان حدود پوشش بيمهاي بيمهنامه متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد.

4ـ بيمه مسئوليت مدني حرفهاي پيراپزشكان (پرستاران ـ بهیاران و ....)
با توجه به ضرورت تامين مسئوليت حرفهاي پرستاران، بهياران، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل، تكنسينهاي راديولوژي، سي تي اسكن، M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه، نوارنگاري و C.S.R بيمه اميد بعنوان یکی از شرکتهای فعال در صنعت بیمه طرح بيمه مسئوليت حرفهاي پرستاران و پيراپزشكان را ارائه نموده است. ضمناً براي بيمهنامههاي گروهي تخفيفات ويژهاي در نظر گرفته شده است.

5ـ بيمه مسئوليت حرفهاي دامپزشكان
اين بيمهنامه مسئوليت مدني حرفهاي دامپزشكان در قبال اشخاص ثالث (صاحبان دام، طيور و ...) را در مواردي كه دام به علت انجام امور دامپزشكي صدمه ميبيند يا تلف ميشود، پوشش ميدهد.

6ـ بيمه مسئوليت حمل و نقل (بين المللي)
بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي براساس كنوانسيون C.M.R براساس شرايط اين نوع بيمه، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بينالمللي مطابق كنوانسيون بينالملليC.M.R تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد.

7ـ بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
در اين بيمهنامه، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامههاي صادره تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد.

8ـ بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
اين بيمهنامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذويالحقوق آنان براساس شرايط بارنامههاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش قرار ميدهد.

9ـ بيمه مسئوليت جامع C.G.L
اين بيمهنامه براي پيمانكاران پروژههاي ساختماني و تاسيساتي ارائه ميشود، مطابق شرايط اين بيمهنامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد.

10ـ بيمه مسئوليت مديران باشگاههاي ورزشي
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشي و انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران ميگردد.

11ـ بيمه مسئوليت مديران هتلها و سالنهاي پذيرائي
براساس اين طرح بيمهاي خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه ميگردد. ضمناً چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ و غيره باشد خسارت مالي و جاني وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

12ـ بيمه مسئوليت حرفهاي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان
بيمه اميد در جهت برقراري تامين حرفهاي براي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال ميباشند طرح بيمهنامه مسئوليت حرفهاي مهندسين را ارائه نموده است. براساس اين بيمهنامه مسئوليت حرفهاي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه و مسئوليت قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئيننامههاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد.
تعهدات بيمهاي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.
مدت بيمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن) شروع ميگردد.

ساير رشته هاي بيمه مسئوليت مدني كه در حال حاضر توسط شركت بيمه اميد صادر ميگردد عبارتند از

ـ بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانكها.

ـ بيمه مسئوليت مدني مديران مهد كودكها.

ـ بيمه مسئوليت مدني تعميرگاههاي خودرو.

ـ بيمه مسئوليت مدني پاركينگهاي عمومي.

ـ بيمه مسئوليت مدني استراحتگاههاي ساحلي.

ـ بيمه مسئوليت مدني مديران و ناجيان استخرها.

ـ بيمه مسئوليت مدني مديران آموزشگاهها، سينماها.

ـ بيمه مسئوليت برگزار كنندگان تورهاي سياحتي و زيارتي.

ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي نصب و نگهداري آسانسور.

ـ بيمه مسئوليت مدني مديران شهربازي در قبال استفاده كنندگان.

ـ بيمه مسئوليت مدني طرحهاي احداث شبكههاي آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و... ـ

بيمه مسئوليت آتشسوزي ـ بيمه مسئوليت مدني دارندگان جرثقيل

ـ بيمه مسئوليت مدني مهندسين عمليات گازكشي ـ بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداريها در قبال شهروندان

ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي برق منطقهاي در قبال مشتركين ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي توليد و نصب تابلوهاي تبليغاتي

ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي توليد و نصب سيستمهاي گازسوز خودرو


بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

دانلود مطالب

... برای دانلود فایل به ادامه مطالب بروید