گزارشگری و افشای اطلاعات
بیمه امید براساس ماده ۴ آیین نامه شماره ۸۸ ” آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه ” مصوب شورای عالی بیمه، اطلاعات مربوطه را در پایگاه اطلاع رسانی خود به شرح زیر در دسترس عموم قرار می‌دهد.

گزارشگری و افشای اطلاعات

دستورالعمل و بخشنامه های بیمه مرکزی

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت موسسه بیمه

نسبت هاي عملياتي و مالي99
نسبت هاي عملياتي و مالي98
نسبت هاي عملياتي و مالي1400

توانگری و گزارشات مالی

صورت-مالی-1399
توانگری-1400
[
گزارشات مالی 1400
توانگری 1401
صورت مالی 1401
توانگری 1402

فعالیت هیات مدیره

گزارش هیات مدیره 1401
گزارش-هیات-مدیره-1400
گزارش-هیات-مدیره-1399