کتابخانه مجازی کارانت

آئین نامه و دستورالعملهای بیمه مرکزی

بیمه نامه مسئولیت
مقررات نمایندگی بیمه
عملیات مالی و بیمه اتکایی
آئین نامه های بیمه مرکزی
بیمه نامه خودرو
بیمه اشخاص
بیمه اموال
شرکت های بیمه و واسطه های بیمه

اصول برخورد با مشتری

اصول برخورد با مشتری – جلد اول
اصول برخورد با مشتری – جلد دوم
اصول برخورد با مشتری – جلد سوم
اصول برخورد با مشتری – جلد چهارم
اصول برخورد با مشتری – جلد پنجم
اصول برخورد با مشتری – جلد ششم
اصول برخورد با مشتری – جلد هفتم

پرسش و پاسخ بیمه ای

جنبه های حقوقی بیمه های عمر – جلد اول
جنبه های حقوقی بیمه های عمر – جلد دوم
جنبه های حقوقی بیمه های عمر – جلد سوم

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل

بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل – جلد اول
بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل – جلد دوم

سایر کتابها

مفاهیم بازاریابی و بیمه
حسابداری بیمه های اتکای
ریاضیات مالی و اکچوئری
مبانی تحلیل ریسک
مفاهیم بازاریابی و بیمه
همه چیز ممکن است