فرم درخواست همکاری در تدریس

"*" فیلدهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس*

تخصص خود را انتخاب کنید

متخصص در

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی خود را با ما در میان بگذارید.
سوابق شغلی*
نام دانشگاه / آموزشکاه
رشته
تاریخ ورود
تاریخ فارغ التحصیلی
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختب=یار ما قرار دهید.

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
متن خود را وارد کنید
انواع فایل پذیرفته شده: pdf, doc, docx, Max. file size: 100 MB.

قوانین و مقررات

لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید. لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.
قبول مقررات*