شرایط اخذ نمایندگی در شرکت بیمه امید

1 – دارابودن مدرک تحصیلی كارشناسی مرتبط (مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، بیمه ، مالی، حقوقی…..)

توضیح 1: درصورت غیر مرتبط بودن مدرک تحصیلی دارابودن 2سال سابقه مفید تجربی با سابقه و گواهی معتبر الزامی و ضروری است.

توضیح 2: درصورت دارابودن مدرک دیپلم الزاما می بایستی دارای 4سال سابقه كار تجربی در امر بیمه باشد.

2 – معافیت خدمت سربازی یا پایان خدمت (برای آقایان)

3 – عدم اعتیاد

4 – عدم سوء پیشینه

5 – دارابودن تمكن مالی جهت تهیه دفتر نمایندگی

6 – فعالیت نماینده صرفا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

7 – دو شغله نباشد(صرفا امور بیمه ای فعالیت نماید)

8 – قبولی در آزمون بیمه مركزی

9 – طی 140ساعت آموزش عملی در شعب منتخب بیمه امید

10 – آموزش عملی در یكی از شعب بیمه امید

آیین نامه نمایندگی بیمه مزکزی

 

48 آیین نامه شماره

شورای عالی بیمه در اجرای تبصره 2 ماده 2 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب  8/6/79 هیات وزیران، در جلسه مورخ 4/3/1382 كه با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشكیل شد ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر 6 ماده و یك تبصره بشرح ذیل تصویب نمود.

 ماده -1 اشخاص حقیقی متقاضی نمایندگی موسسات بیمه مناطق آزاد باید واجد شرایط ذیل باشند: 

الف – دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و تجربه كافی در زمینه فعالیتهای بیمه ای به تشخیص موسسه بیمه

ب – انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم برای اتباع ذكور ایرانی.

پ – عدم اعتیاد به مواد مخدر و سابقه محكومیت موثر كیفری به گواهی مراجع ذیربط.

ت – عدم شهرت به نادرستی و نداشتن سوابق سوء حرفه ای.

ث – عدم اشتغال به كار در سایر مشاغل در مناطق آزاد و یا سایر مناطق كشور.

تبصره – تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزشی مستثنی می باشد.

ج – موفقیت در آزمون تخصصی بیمه مركزی ایران.

ماده -2 نحوه فعالیت نماینده در مناطق آزاد تابع قرارداد فیمابین وی و موسسه بیمه و بارعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه درمناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده -3 قرارداد نمایندگی باید حداقل شامل موارد زیرباشد:

الف – مشخصات ونشانی طرفین قرارداد

ب – حدوداختیارات و وظایف متقابل نماینده وموسسه بیمه

پ – نرخ كارمزد به تفكیك رشته های مختلف بیمه ای

ت – مدت قرارداد

ث – میزان ونوع تضمین دریافتی از نماینده به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان ,موسسه بیمه و یا ذینفع بیمه نامه.

ج – ممنوعیت انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر موسسات بیمه در مدت اعتبار قرارداد.

چ – موارد محدودنمودن فعالیت ، تعلیق یا فسخ قرارداد.

ح – در قرارداد نمایندگی بایستی موارد ذیل مورد تاكید قرار گیرد:

 -نماینده مسئول جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور خود، كاركنان و بازاریابهای تابع در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی می باشد .در هرحال مفاد این ماده نافی مسئولیت موسسه بیمه دربرابر بیمه گذاران نخواهد بود.

 -نماینده بیمه باید از رقابت مكارانه و ناسالم با موسسات بیمه ، دلالان رسمی و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری نماید.

 -پرداخت حق بیمه به نماینده در حكم پرداخت به موسسه بیمه بوده و امضاء نماینده ذیل اسناد بیمه ای به منزله امضاء موسسه بیمه می باشد.

 -مرجع رسیدگی به اختلاف موسسه بیمه و نماینده ، بیمه مركزی ایران می باشد.

 -در صورتیكه شورایعالی بیمه مقررات جدیدی وضع نماید، مقررات مذكور از تاریخ تصویب بر شرایط قرارداد حاكم خواهدبود.

ماده -4 موسسه بیمه مكلف است حداكثر یكماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه ، یك نسخه رونوشت آنرا به بیمه مركزی ایران ارسال نماید. 

ماده -5 موسسه بیمه موظف است برای نمایندگان خود پروانه نمایندگی صادر نماید .مدت اعتبار پروانه سه سال بوده و تمدید آن بلامانع است . در هر صورت مدت اعتبار پروانه نمایندگی نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار قرارداد نمایندگی باشد.

ماده -6 در صورت عدم رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه از سوی موسسه بیمه و همچنین عدم رعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد از طرف نماینده بنا به اعلام بیمه مركزی ایران ، موسسه بیمه موظف است نسبت به تعلیق یا فسخ قرارداد نماینده اقدام نماید.