بیمه خودرو


اتومبيل به عنوان اصلي‌‌ترين وسيله حمل و نقل نقش مهمي در زندگي روزمره همگان دارد. با توجه به حجم بسيار بالاي تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن، شركت بيمه امیدبا ارائه خدمات مناسب در اين بخش آرامشخاطر هموطنان را تامين مينمايد. همچنين با توجه به حوزه فعاليت بيمه اميد كه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد كليه وسائط نقليهاي كه در اين مناطق بيمه ميشوند در هنگام سفر به اقصي نقاط كشور تحت پوشش خواهند بود.

انواع بيمه های اتومبيل شركت بيمه امید

الف) بيمهنامه شخص ثالث و مازاد

در اين بيمهنامه، مسئوليت دارندگان (اشخاص حقيقي و حقوقي) وسائط نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائط مزبور در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني و مالي) تحت پوشش قرار ميگيرد.

خطرات تحت پوشش

در اين بيمهنامه دو پوشش جاني و مالي ارائه ميشود؛ خسارت جاني (بدني) شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه يا شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي(جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمهنامه ميباشد و منظور از خسارت مالي، زيانهايي ميباشد كه به سبب حوادث مشمول بيمهنامه، به اموال شخص ثالث وارد ميشود. حوادث مشمول اين بيمهنامه شامل هرگونه تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتشسوزي و انفجار وسائط نقليه و نيز خسارتي است كه از محمولات وسائط نقليه بيمهشده به اشخاص ثالث وارد ميشود. شركت بيمه اميد، خسارات مازاد اختياري افزون بر تعهدات بيمهاجباري، ناشي از حادثه وسيله نقليه را كه به موجب آراي محاكم قضايي تعيين ميشود در صورت خريد بيمهنامه با تعهدات مازاد پوشش ميدهد.

حق بيمه و تخفيف عدم خسارت

حق بيمه اين بيمهنامه براساس نوع و مورد استفاده وسيله و ميزان تعهدات بيمهگر، طبق تعرفههاي جاري تعيين و اعمال ميشود. به منظور تشويق بيمهگذاران به دقت در رانندگي، به بيمهگذاراني كه در يكسال بيمهاي و سالهاي قبل از آن هيچگونه خسارتي دريافت نكرده باشند به هنگام تمديد بيمهنامه تخفيف عدم خسارت اعطا ميشود. اين بيمهگذاران از پرداخت بخشي از حق بيمه به شرح جدول زير معاف خواهند بود.

سابقه عدم خسارت         

ميزان تخفيف

يكسال تخفيف

10%

دوسال تخفيف

15%

سه سال تخفيف

20%

چهار سال تخفيف

30%

پنج سال تخفيف

40%

شش سال تخفيف

50%

هفت سال تخفيف

60%

هشت سال تخفيف و بيشتر

70%

 

پرداخت خسارت بدون کروکی (گزارش پلیس) در بیمه شخص ثالث اتومبیل : 

در صورت عدم ارائه گزارش مقام های انتظامی پرداخت خسارت مالی حداکثر تا میزان 5/2 درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام و منوط به بازدید از خودروهای مقصر و زیاندیده و داشتن بیمه نامه و گواهینامه معتبر و پیوسته طرفین حادثه می باشد .

بيمه‌نامه حوادث راننده 

اين بيمه‌نامه همراه بيمه‌نامه شخص ثالث و مازاد ارائه مي‌شود به موجب آن راننده نقليه وسیله بيمه شده كه شخص ثالث محسوب نمي‌شود مي‌تواند از مزاياي بيمه‌نامه استفاده كند .
براساس اين بيمه‌نامه هزينه‌هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو تا سقف مشخص شده در بيمه‌نامه قابل جبران مي‌باشد .

ب) بيمه‌نامه بدنه 

در اين بيمه‌نامه بيمه‌گر متعهد مي‌شود چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه (آتش سوزي، انفجار، تصادف، واژگوني، و سرقت) به وسيله نقليه بيمه شده خسارت وارد شود، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه‌نامه پرداخت كند .

پوشش‌هاي تكميلي بيمه‌نامه 

علاوه بر پوشش‌هاي فوق با پرداخت حق بيمه اضافي خطرات زير نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرند
سرقت قطعات درجا
شكست شيشه، پاشيده شدن مواد اسيدي
هزينه اياب و ذهاب
سيل، زلزله و آتشفشان

تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه در بیمه امید

تخفيف عدم خسارت بيمه‌بدنه طبق جدول زير محاسبه مي‌شود .

 

سابقه عدم خسارت

ميزان تخفيف

يكسال تخفيف

25%

دوسال تخفيف

35%

سه سال تخفيف

45%

چهار سال تخفيف

60%

 


پرداخت خسارت بدون (گزارش پليس) در بیمه بدنه اتومبیل

شركت بيمه اميد به منظور رفاه بيمهگذاران محترم و زيانديدگان ناشي

از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت آنان خسارات مالي را تا

سقف ده ميليون ريال پرداخت مينمايد.

دانلود مطالب

... برای دانلود مطالب بالا به ادامه مطالب بروید

 

بيمه اتومبيل